راهنماي جستجو:

    براي استفاده بهينه از سامانه جستجوي اين نرم‌افزار گزينه‌هاي مختلفي در ذيل بخش تنظيمات در صفحه جستجو در آثار وجود دارد که کاربرد هر کدام در زير شرح داده شده است؛


جعبه اول:

1 - جستجوي در متن
2 – جستجوي در عنوان

    در صورت انتخاب گزينه جستجوي در متن، نتايجي در سامانه جستجوگر برگردانده خواهد‌ شد که واژه(هاي) وارد شده توسط کاربر در متن هر کدام از نتايج وجود داشته باشد.
    در صورت انتخاب گزينه جستجوي در عنوان، نتايجي در سامانه جستجوگر برگردانده خواهد‌ شد که واژه(هاي) وارد شده توسط کاربر در عنوان هر کدام از نتايج وجود داشته باشد.


جعبه دوم:

1 – جستجو واژه(ها) به شکل وارد شده
2 – جستجو ترکيبهاي شامل واژه(ها)

    انتخاب گزينه اول به اين معناست که تنها نتايجي توسط سامانه جستجوگر برگردانده مي‌شود که در آنها واژههاي وارد‌شده توسط کاربر عيناً وجود داشته باشد، به عنوان مثال اگر بخواهيم واژه درويش را جستجو کنيم در آنصورت ديگر براي وي موردي شامل لغت درويشان برگردانده نخواهدشد.
    انتخاب گزينه دوم به اين معناست که سامانه جستجوگر تمام ترکيبهاي شامل واژه(ها)ي وارد شده توسط کاربر را برگرداند، به عنوان مثال اگر کاربر لغت درويش را جستجو نمايد، مواردي که شامل درويشان هم باشد برگردانده خواهد شد.


جعبه سوم:

    اولاً تفاوت بين انتخاب دو گزينه مختلف اين جعبه زماني مشهود است که کاربر بيش از يک واژه را جهت جستجو وارد نمايد.


1 - جستجو همزمان همه واژه‌ها
2 – جستجو واژه‌ها به تنهايي

    انتخاب گزينه اول بدين معناست که سامانه جستجو نتايجي را بر مي‌گرداند که تمام واژه‌هاي وارد شده توسط کاربر همزمان در آن‌ها موجود باشد، مثلاً اگر کاربر ترکيب آب حيات را وارد کند تنها مواردي برگردانده مي شود که هم واژه آب و هم واژه حيات در آن‌ها وجود داشته‌باشد.
    انتخاب گزينه دوم بدين معناست که سامانه جستجو مواردي را بر مي گرداند که در آنها يا « آب » باشد يا « حيات » باشد يا « آب، حيات » باشد.