خدمت به ديگران و کاهش خودخواهي صوفي

   .... خدمت به ديگران موجب مي‌شود که از خودخواهي و " من و ماي " صوفي کاسته شود و اين کار براي صوفي در سير و سلوک سودبخش خواهد بود.  منبع :  فصلنامه صوفي "ش ۴۴" (ص ۵)، چهل کلام و سي پيام "د ۲" (ص ؟)