فنا کردن نفس و رسيدن به نفس مطمئنه

   با فنا کردن نفس و از بين بردن " من و ما " است که نفس امّاره به نفس مطمئنّه تبديل مي‌شود.  منبع :  فصلنامه صوفي "ش ۹" (ص ۷)، چهل کلام و سي پيام "د ۲" (ص ؟)