نجات صوفي از بيماري اظهار هستي

   براي آنکه اين حجاب { من و ما} برداشته شود و صوفي به حقيقت و وحدت برسد، برنامه‌هائي براي وي تجويز مي‌گردد تا از بيماري اظهار هستي نجات يابد. صوفي از ابتدا مدّعي عاشقي است، بنابراين، برنامه يک عاشق را براي او ترتيب داده‌اند، ليکن کسي که با عقل بيايد تا بفهمد چه خبر است و صوفيان چه مي‌گويند، به هيچ جا نمي‌رسد و اين دارو در وي تأثيري ندارد.  منبع :  فصلنامه صوفي "ش ۵۰" (ص ۵)، چهل کلام و سي پيام "د ۲" (ص ؟)