مشايخ و ضرورت رعايت حقوق خدا و مريدان

   ادعاي مشايخ بايد حساب شده باشد، آنچه را مدعي‌اند بايد همان باشند و در اين محاسبات، حقوق خدا و مريدان را رعايت کنند، در مقام توحيد از من و ما و کشف و کرامات دَم نزنند، در دايرة صفا و محبت تندي و درشتي نکنند، و در مقام ارشاد خود را بين مريد و خدا حجاب قرار ندهند.  منبع :  محاسبه (ص ۱۷)، در بهشت صوفيان (ص ۸۶)