وب‌سايت مجله صوفي (شماره 104)

                                
.                                                                https://Farsi.sufijournal.org         

 


ذهن‌آگاهي در جهت رهايي از ذهن

دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

آن گونه در زندگي عمل کن که گويي آخرين عمل توست.

مارکوس اورليوس (Marcus Aurelius) ـ کتاب تأملات

 

 

ذهن‌آگاهي تمريني‌ست که از مفهوم بودايي ساتي (Sati) برمي‌خيزد و به عنوان تکنيک مراقبه در بودايي تبتي و ذن به وجود آمده‌است. در چند دهه‌ي اخير در غرب از تکنيک ذهن‌آگاهي ......

ادامه ...

مـن کيستـم؟

مـن کيستم؟ حبـاب بـه دريـا نشستـه‌اي

با يـاد دوست همـره و از خـود گسسته‌اي

از عشـق يــار والــه و آتــش گــرفتـه‌اي

مـرغـي اسيـر دامـي و پـرهـا شکستـه‌اي

خـاکستري بـه مجمـر و اشکـي ز ديده‌اي

آهـي بــرون ز سينـه‌ي مفتـون خستـه‌اي

از هـاي و هـوي خلـق به کنجي خزيده‌اي

دل را بـه زلــف يــار نکـويــي ببستـه‌اي

تسليـم يـار گشتـه بـه طـوفـان فتـاده‌اي

بس جـورهـا کشيـده، دلـي را نخستـه‌اي

از عـاقـلان رميــده و خلــوت گـزيـده‌اي

از کفر و دين رها و ز خود دست شسته‌اي

با پـرتـويي عجين شده نوربخش گشته‌اي

بـا عشـق خــو گرفتـه و فـارغ نشستـه‌اي

عليرضا نوربخش

جمعه 5 خرداد 1402، 26 ماه مه 2023، بمبوري

 


نقش دل

عمـري بـه هـوايـت سر هر کـوي دويديم .......... بـا نقش خيـالـي ز تـو از خـويش بريديم

در شـوق وصـالت بـه همـه سـوي برفتيم .......... بسيــار بگشتيم و بـه هـر بـام پـريـديـم

در کعبـه و ميخـانـه ز اوصـاف تـو گفتند .......... در خـانقـه و ديـر مغـان از تـو شنيـديـم

چنـدي ز ره عقـل بـه دنبـال تـو گشتيم .......... راه جـدل و بحـث و تفحـص چـو گزيديم

سـرگشتـه‌ي خوبـان جهان در پي عشقت .......... گشتيم چو پرگار و چه رنجي که کشيديم

چــون بنـدگـي پيـر خــرابـات بکـرديـم .......... از بحـر محبـت چــو بفـرمـود چشيـديـم

رفتيـم بسي جـاي ولـي هيـچ نشد يـافت .......... آن نقش کـه آنـرا بـه دل خـويش بديديم

بخـشد به تو نـوري و تو خـود هيچ نداني .......... از فيـض وجـودش ز خيــالات جهيـديـم

عليرضا نوربخش

دوشنبه 8 خرداد 1402، 29 ماه مه 2023، بمبوري


 

مـوج عشـق

نظـرم بــر خـم زلـف و شکـن و تـاب افتـاد .......... دل شيـدا بـه سمـا پـر زد و بـي‌تـاب افتـاد

کشتـي حيــرت مـن بحــر تحيـر مي‌جست .......... مـوج عشق آمـد و کشتيم بـه گـرداب افتاد

تــا ببينـم رخ زيبـايـش بـه رويــايــي بـاز .......... ديده پر اشک چـو باران شد و در خواب افتاد

ديدم آن يـار کمـان ابـروي رعنـا قـد مست .......... قصـد دل کـرد، نگاهم چـو بـه محـراب افتاد

هـردم آن صـورت زيبــا شده صد شکل دگر .......... زان همه نقـش عجب عقـل به اعجـاب افتاد

گفتمش روي چـو مهتـاب، تـو پوشيده مدار .......... گفت خـود گشته حجابي که به مهتاب افتاد

نـوربخـش است و فـروزد بـه جهـانـي تـا او .......... نظرش بــر خـم زلـف و شکـن و تـاب افتـاد

عليرضا نوربخش

پنجشنبه 11 خرداد 1402، 1 ژوئن 2023، لندن
منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد