بي‌نيـازي و سرنـوشت بشـر

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: صفورا نوربخش

     دانشمندان به تازگي عصر تأثير انسان بر کره زمين را دوران انتروپوسنس (Anthropocence) ناميده‌اند. براي فهميدن اين عصر بايد آن را در کنار دوره‌هاي ديگر زمين‌شناسي قرار دهيم. عصر مزوزوئيک (Mesozoic) يا دوران دايناسورها تقريبا 186 ميليون سال طول کشيد، و عصر سنوزوئيک (Cenozoic) يا دوران پستانداران 65 ميليون سال دوام پيدا کرد. عصر کنوني هولوسين (Holocene) که در آن تمدن بشر پيشرفت کرده، تنها 12000 سال طول کشيده است. اين عصر از آخرين دوران يخبندان تا به امروز، شرايط آب و هوايي کم و بيش ثابتي داشته است.

     هر عصر يا دوران با رخدادهاي جهاني تعريف مي‌شود که ردپايي در رسوب‌هاي زمين‌شناسي آينده باقي مي‌گذارند. براي مثال، انقراض دايناسورها در حدود 66 ميليون سال پيش، پايان عصر مزوزوئيک (Mesozoic) را نشان مي‌دهد. دانشمندان معتقدند که مهمترين نشانه انتروپوسنس (Antropocence) به جاي‌ماندگي عناصر راديو اکتيو از آزمايش‌هاي هسته‌اي است. اما اين تنها يکي از نتايج متعدد تأثير فعاليت‌هاي انسان مدرن بر روي کره زمين است. نشانه‌هاي .....

ادامه ...

ز عشـق روي جــانــان مستِ مستم

ز خود بگسسته حيـران مستِ مستم

زدم پيـمـــانـــه‌هــا از دُردِ دَردش

نه سَـر دارم نـه سامـان مستِ مستم

مَـده پنـدم که کـم خور، مي پرستم

زنـم بــاده دو چنــدان مستِ مستم

رهِ فــرزانــگــي دانــــم وليـکـــن

به دامِ عشـقِ جــانــان مستِ مستم

بـه پـا خيـزم، بچـرخـم، پــاي کوبم

زنـم نَعـره چـو مستـان، مستِ مستم

بشــد ديــروز و فــردا هــم نيــامد

کنـون در جمـعِ رِنـدان مستِ مستم

بـه جـانِ نـوربخـش و لطـفِ پيــرم

خوشـم بـا بـاده‌خـواران مستِ مستم

دکتر عليرضا نوربخش


 •  

   

  دوش رَفتـم در خَـرابـاتِ مُغـان، رِنـدانـه مَست .. ديـدم آنجـا عـارفـان و عـاشقـان مستانه مست

  جـوشِـشِ مَستـي فُتــاده دَر نَهـادِ خُــمِ مــي .. جان و دل سَرمست گشته، ساغَر و پيمانه مَست

  جـامِ مـي دَر داده، ساقي خاص و عامِ مجلِسَش .. آشنـايـان مَست از آن پِيمـانـه و بيـگانـه مست

  عـاقِـل و فـرزانِــه ديـدم، مستِ جـامِ عشـقِ او .. در خيـالِ رويِ او خـوش، عـاشقِ ديـوانه مست

  زاهِدان از عشقِ او، دَر کُنـجِ خَلـوت در خُـروش .. در هَـوايَش صوفيـان در گوشه‌يِ کاشـانه مست

  عـودِ جـان در مُجمَـرِ سينه، بـه عشـقِ بـويِ او .. سـوخت بر آن آتشِ عشق، عاشقِ مستانه مست

  در هــوايِ آفتـــابِ رويِ او، يِـکســان شُـــده .. جُملِــه ذَرّات وُجــود، عـاشـقِ فــرزانِــه مست

  کعبه در وِي گشته حِيـران، بُتـکـده مَدهوشِ او .. صومِعـه نـالان زِ عشقش، آمَـده ميخـانـه مست

  در ميــانِ عــارفـان، ديــدم نِشستـه سيّــدي .. خوش گرفته در کنارِ جانِ خـود، جـانانـه مست

  شاه نعمت‌الله ولي

   

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد