12345678
 
شيخ راه شيخ راه بايد که ظاهر و باطن خود را با هر حال و مقامي که دارد وفق دهد. براي مثال در حال فرق خودپرستي نکند و در مقام جمع دَم از هستي نزند. ادعاي مشايخ بايد حساب شده باشد، آنچه را مدعي‌اند بايد همان باشند و در اين محاسبات حقوق خدا و مريدان را ر...
منبع: محاسبه (ص ۱۷)، در بهشت صوفيان (ص ۸۶)
مشايخ و ضرورت رعايت حقوق خدا و مريدان ادعاي مشايخ بايد حساب شده باشد، آنچه را مدعي‌اند بايد همان باشند و در اين محاسبات، حقوق خدا و مريدان را رعايت کنند، در مقام توحيد از من و ما و کشف و کرامات دَم نزنند، در دايرة صفا و محبت تندي و درشتي نکنند، و در مقام ارشاد خود را بين مريد و خدا ح...
منبع: محاسبه (ص ۱۷)، در بهشت صوفيان (ص ۸۶)
حرکت صوفي بر روي دايره‌اي به قطر بي‌نهايت براي اين کار {شهود حقيقت حق} صوفي مي‌کوشد دايره‌اي را که از بي‌نهايت آمده و نصف آن را طي کرده، از نصف ديگر مراجعت کند و به بي‌نهايت بپيوندد .... .... هر انساني چگونه نيم دايرة اول را طي کرده است؟ براي رسم کردن حدود اين راه بايد بگوئيم طول ا...
منبع: فناء و بقاء (ص ۹)، معارف صوفيه "ج ۲" (ص ۱۶۵)
بريدنِ صوفي از گذشته و آينده پس از بريدن از گذشته و آينده، " من " صوفي باقي مي‌ماند، بدون خواست، در اين حال " من " (که پاي بر سر دنيا و آخرت گذارده است) در آستانة " دل‌آگاهي " قرار مي‌گيرد و به اين واقعيت توجه پيدا مي‌کند که وسعت دايره دل چه بي حد است، که محدث را در آن اثر ن...
منبع: فناء و بقاء (ص ۱۵)، معارف صوفيه "ج ۱" (ص ۱۷۱)
وحدت وجود شهودي وحدت وجود شهودي بينش دل است و ويژة صاحبدلان که با پاي عشق از دنياي من و ما فاصله مي‌گيرند و با ديدة او، او را مي‌نگرند. وحدت وجود نظري فلسفه‌اي است که بافتة عقل است و مربوط به دنياي من و ما. .... مکتب عاشقانة وحدت وجود شهودي انسانهاي ...
منبع: فصلنامه صوفي "ش ۱۴" (ص ۹)، ميراث تصوف "ج ۱" (ص ۱۰)
تحمل صوفي " من " يا به زباني " نفس " از محيط خارج متأثر مي‌شود و اين انفعال به صورت خشم و يا رنجش و غيره ظاهر مي‌گردد. صوفي اهل من و ما نيست، پس نه مي‌رنجاند و نه مي‌رنجد. امتياز انسان‌هاي خوب اين است که کسي را نمي‌رنجانند اما ممکن است برنجند. صوفي نه...
منبع: فصلنامه صوفي "ش ۷" (ص ۱۰)، صوفي کيست؟ (ص ۱۵)، در خرابات (ص ۱۷)
خوشبختي از چشم صوفي هر فرقه‌اي خوشبختي را در رسيدن به چيزي يا دور شدن از چيزي دانسته است. صوفي سعادت را در ترک من و ما مي‌داند. او معتقد است تا تو توئي، بيچاره‌اي و بينوائي و چون تو نباشي اوئي، لاجرم خوشبختي. صوفي همه نگراني‌ها و اضطراب‌ها و ناکامي‌هاي آدمي را ناشي ...
منبع: فصلنامه صوفي "ش ۷" (ص ۱۲)، صوفي کيست؟ (ص ۲۲)، در خرابات (ص ۱۱۶)
خدمت به ديگران و کاهش خودخواهي صوفي .... خدمت به ديگران موجب مي‌شود که از خودخواهي و " من و ماي " صوفي کاسته شود و اين کار براي صوفي در سير و سلوک سودبخش خواهد بود.
منبع: فصلنامه صوفي "ش ۴۴" (ص ۵)، چهل کلام و سي پيام "د ۲" (ص ؟)
فنا کردن نفس و رسيدن به نفس مطمئنه با فنا کردن نفس و از بين بردن " من و ما " است که نفس امّاره به نفس مطمئنّه تبديل مي‌شود.
منبع: فصلنامه صوفي "ش ۹" (ص ۷)، چهل کلام و سي پيام "د ۲" (ص ؟)
نجات صوفي از بيماري اظهار هستي براي آنکه اين حجاب { من و ما} برداشته شود و صوفي به حقيقت و وحدت برسد، برنامه‌هائي براي وي تجويز مي‌گردد تا از بيماري اظهار هستي نجات يابد. صوفي از ابتدا مدّعي عاشقي است، بنابراين، برنامه يک عاشق را براي او ترتيب داده‌اند، ليکن کسي که با عقل بياي...
منبع: فصلنامه صوفي "ش ۵۰" (ص ۵)، چهل کلام و سي پيام "د ۲" (ص ؟)
12345678